REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GOROPES.COM

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego goropes.com (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez GO ROPES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowa 64, 80-175 Gdańsk zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000793053, posługująca się numerem NIP: 9571116982 oraz REGON: 383777571, o kapitale zakładowym w wysokości 15 000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
 • wiadomości e-mail na adres: info@goropes.com;
 • poczty tradycyjnej: GO ROPES GROUP sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 64, 80-175 Gdańsk;
 • formularza kontaktowego w Serwisie;
 • numeru telefonu: +48 793 287 579.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej goropes.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 7. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, jak również możliwość korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • programu do odczytu plików w formacie PDF.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:
 • dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy;
 • stosowanie urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu.
 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 2. Użytkownik, będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
 4. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 
 • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
 • Nieodpłatne przeglądanie i wyszukiwanie informacji w Serwisie;
 • Nieodpłatne świadczenie Usługi Newsletter;
 • Nieodpłatne udostępnienie interaktywnego formularza umożlwiającego kontakt z Usługodawcą.
 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o funkcjonalnościach Serwisu oraz prowadzonej przez siebie działalności, a w szczególności rodzaj oraz zakres. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji (wyraził zgodę na jego otrzymanie).
 3. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 4. Usługodawca może oferować do sprzedaży również usługi i produkty za pośrednictwem prowadzonego przez siebie sklepu internetowego i na zasadach określonych w nim. Sklep internetowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest częścią Serwisu, a odniesienie do niego w Serwisie ma charakter informacyjny.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu lub facebookowym fanpage’u Usługodawcy. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.
 3. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, kwalifikację oraz rzetelność swoją, pracowników, współpracowników i innych osób biorących korzystających z Usług Serwisu.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników, będących Przedsiębiorcami, zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 500 (pięćset) złotych.

 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: GO ROPES GROUP sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 64, 80-175 Gdańsk lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: info@goropes.com, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.

 

 

GO ROPES GROUP sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 64,

80-175 Gdańsk

e-mail: info@goropes.com

………………………………., dnia ……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta (-ów)

…………………………………………………………………………………………

     

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem Serwisu Internetowego GOROPES.COM świadczeniem usług elektronicznych *) przez Usługodawcę, składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opis problemu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z poważaniem

………………………………. 
*niepotrzebne skreślić